Kompetencer

Kompetencer

Jeg hjælper forskellige kunder med bl.a. drift og vedligeholdelse af biodiversitet og entreprenør opgaver.

Biodiversitet

Omlægning af græsplæne til blomstereng (hjemmehørende arter)

Plantning af buske & træer der giver føde og levesteder for dyr og insekter (hjemmehørende arter).

Veteranisering af træer til levesteder for svampe, insekter, fugle, flagermus mf.

Etablering af svampe & insektbo F.eks. via volde, dødt ved, stengærer, ”sol-sten”. -Vandhuller, havebassin, fuglebad, til vandforsyning og levesteder. Vandprojekter kan evt. kombineres med lokal afledning af regnvand (LAR), hvilket der kan søges tilskud til ved kommunen.

Drift og vedligeholdelse, samt meget andet.

Ved specielle design eller rådgivning, har jeg gode samarbejdspartnere at trække på. f.eks.: VILDSKAB, TegnG og Natureworks.

Drift og vedligehold af biodiversitet

I naturen er græssende dyr en stor del af vedligeholdelsen af ”blomsterengen”. Dyrene holder skov nede, spiser de planter de hver især syntes om. Dyr tramper, skraber og graver i overfladen og gør arealet dynamisk. Nogle planter klarer sig godt nogle steder det ene år og andre steder et andet år.

På områder dyrene ikke må færdes, kan vi mennesker tilnærmelsesvis agere dyr og præge arealets udvikling.

I praksis vil man klippe arealet i mosaik-format af 2-3 omgange alt efter om det er nyetableret eller eksisterende område. Typisk klipper man efterår-vinter og vurdere det ud fra det enkelte områdes jordtype, nærings indhold, artssammensætningen og hvordan sæsonen har været. 

I vækstsæsonen er det bedste at lade afklippet vejre af inden det fjernes, så insekter og laver kan komme af og frøene drysser af planten til næste generation. Efterfølgende kan man kratte i overfladen og aktivere ny frøspiring. Invasive arter bekæmpes og dominerende arter bør holdes tilbage.

Grønt anlæg og vedligehold

Anlægning af ny græsplæne- såning eller rullegræs, plantning, naturlegeplads, højbede m.m.

Græsslåning, kantskæring, hækklipning, hegnsklipning, slagleklipning, beskæring-og træfældning, rydning og stubfræsning, grubning, vertikalskæring og meget andet.

Ved specielle design eller rådgivning, har jeg gode samarbejdspartnere at trække på, f.eks.: Fuglsanghaver, TegnG og Natureworks.

Entreprenør opgaver

Bundopbygning, komprimering, tromling, rydning af beplantning, grubning, terrænregulering, planering, sortering, hegnsklipning, bortkørsel af jord og sten, haveaffald mv. Maskinsåning- plantning og løglægning.

Anlægning af ny indkørsel, belægninger, trapper, højbede, sti-renovering med udlægger i pilehøjde. Samt meget andet.

Ved større opgaver eller særligt design har jeg gode samarbejdspartnere at trække på, f.eks.: Fuglsanghaver og TegnG.

Fældning, beskæring, styning og udskæring

Traktorsåning

Større arealer af f.eks. blomstereng eller græs.

Har lavet forsøg med direkte såning, såning efter vertikalskærer, harvning, pløjning og fræsning.

Håndværk, handyman og værkstedsopgaver

Montering af hegn, carporte, samling af møbler, opsætning af elementer, ophængning af lamper og lignende, rens af tagrender – sandfangsbrønde.

Ejendomsservice og vedligeholdelse.

Lettere murer, tømrer og smede-opgaver, etc.

Konstruktion i træ & jern f.eks. højbede, fuglekasser, insekthoteller.

Udvikling, opbygning, ombygning og konstruktion af maskiner og redskaber.

Servicering af have & små-maskiner, olieskift, slibning af knive m.m.

Ved større opgaver har jeg gode samarbejdspartnere at trække på.

Underentreprise

Underentreprise samt kørsel og håndtering af maskiner indenfor anlæg, entreprenør, land & skovbrug

Assistance indenfor lettere håndværk

Specialopgaver

Jeg hjælper kunder med specialopgaver som f.eks. udvikling, konstruktion af redskaber m.m.

Kontakt mig

    Scroll to Top